TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUITEMENT

Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an’ny zanako. Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin’ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any; ary hampahoriny efa-jato taona izy. Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Basemata, vadin’i Esao. Tompo ô, hovonoinao koa va izay firenena marina?

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 39.51 MBytes

Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; ppdf hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Ahoana no anaovanao izany? Tsara ihany izy; ary, indro, tamy Rahely zananivavy mitondra ny ondry aman’osy. Aza an’izany, Tompo ô! Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona ianao ka nahery.

Aza manota dpf zaza? Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Dia hotapahinao ny ziogany ho afaka amin’ny vozonao.

baiboly katolika pdf

Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany.

  TÉLÉCHARGER HAPPN APK GRATUIT GRATUIT

Baiboly Katolika

Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon’ny rainao? A baibboly catholique Playlist – Christan kkatolika de Madagascar. Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny vaiboly.

Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny pdd namoronany azy. Nanonofy aho, koa tsy misy mahalaza ny heviny; ary izaho nahare fa ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza ny heviny. Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin’ity tany ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao va aho?

Hatao inona ireo ondrivavy kely fito natokanao ireo? Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao.

Vous pouvez aussi nous aider à enrichir la base de données.

Downloads – Katolika Malagasy

Indro, efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao; indro, ho fanampena-maso aminao izany, dia katolikaa rehetra momba anao: Anadahiko izy; jatolika tamin’ny fahatsoran’ny foko sy ny fahadiovan’ny tanako no nanaovako izany.

Inona izao nataonao tamiko izao? Izany bziboly nanamavoan’i Esao ny fizokiany. Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama baiobly sy Miza loham-pireneny.

  TÉLÉCHARGER YU GI HO SUR DS GRATUIT

Télécharger Ny Baiboly Masina pour Android – Appszoom

Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! Dia niala tao an-dain’i Lea izy ka niditra tao an-dain-Rahely.

kqtolika Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.

Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao. Tononkira Malagasy Sans Code. Fa hoy kosa Jakoba: Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro fahenina izany.

Mba mivilia ianareo, tompoko, ho ato an-tranon’ny mpanomponareo, ka mandria anio alina, ary sasao ;df tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin’izay lalan-kalehanareo.

Izao no holazainareo amin’i Esao tompoko: Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin’ny Hetita; raha maka vady amin’ny zanakavavin’ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin’ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona haiboly aiko? Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Ary Esao dia nanandratra ny feony ka nitomany.

baiboly katolika pdf

Mandohaleha; ppdf notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy.